Étkezés befizetés

szeptember hóra

augusztus 23 (szerda)

8-16 óráig

 

augusztus 24 (csütörtök)

8-16 óráig

Pótbefizetésre nem lesz lehetőség!!

SIKERESEN LEZÁRULT PÁLYÁZATAINK: logo1logo2

TÁMOP 3.1.5-09/A-1-2009-0037 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) - elnyert és kifizetett összeg:15.138.760 Ft

TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0045 "Oszd meg a tudásod másokkal, ez az egyetlen módja annak, hogy halhatatlan légy" - elnyert és kifizetett összeg: 2.945.000 Ft.

A TÁMOP 3.1.6-11/3-2011-0004 "Táguló világ" pályázatban konzorciumi tagként szerepelünk a Zuglói Benedek Elek EGYMI főpályázóval. Megnyert összeg: 4.807.260 Ft.

Mindhárom pályázatunk fenntarthatósági ideje 5 év. Bővebb információk folyamatosan frissítve a pályázatok, illetve a letöltések alatt olvashatók!

Iskola

Értelmükben akadályozott tanulók tagozatának bemutatása

Iskolánkban a Köznevelési törvény szerint folyik a munka 1-8 és a 9-10.(szakiskolai előkészítő) évfolyamon, naponta 8- 16,30 óra között.

 

Délelőtt a NAT ajánlásai alapján készített, a Budapest, Üllői úti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola által kidolgozott helyi tanterv szerint folynak az órák, ebéd után a kötetlenebb napközis foglalkozások zajlanak.

Az alsó (1-2-3-4) a felső (5-6-7-8) és a szakiskolai előkészítő (9-10) tagozat követelményeinek, a gyerekek állapotának megfelelően, az egyéni képességeket figyelembe vevő, csoportra szabott tanmenet alapján folyik az oktatás, tantárgyak keretében, gyógypedagógus irányításával, gyógypedagógiai asszisztens segítségével. A délelőtti órákban folyik a logopédiai ellátás és az egyéni fejlesztés azoknál a gyermekeknél, akiknek a Szakértői Bizottság előírta. Hetente egy alkalommal, délután vehetnek részt a kijelölt tanulók a gyógyúszáson.

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a tankötelezettség elérésekor kezdik meg a tanulást gyermekeink. A tanévi munka a gyermekek alapos és sokoldalú felmérése után indul meg, az előírt követelmények, illetve az egyéni képességek figyelembe vételével.

Tantárgyaink:

ALSÓ TAGOZAT

- Beszéd-és szókincsfejlesztés: ebben az életkorban csaknem általános a megkésett beszédfejlődés és a beszédhibák többsége is fellelhető. A gazdag szemléltetőanyaggal folyó játékos beszédfoglalkozások, ének-zene és ritmusgyakorlatok a gyermekek érzelmi életére is kedvező hatást gyakorolnak

- Mozgásfejlesztés: a nagymozgások (mozgáskoordinációs zavarok, túlmozgások, egyensúlyzavarok, térbeli tájékozódási bizonytalanság) és a finommotorika (bizonytalan eszközhasználat, kialakulatlan lateralitás stb..) terén is gyakori a gyermekek elmaradása. Több szabályjátékot tanulnak, megismerkednek néhány sporteszköz használatával is. Rendszeres gyógyúszáson vesznek részt a kiválasztott tanulók.

- Önkiszolgálás: az első három évben megalapozzák a gyermekek tisztálkodási,az öltözködési, a helyes étkezési szokásait.

- Olvasás-írás elemei: a hallási-és látási figyelem fejlődésével megkezdődhet az intenzív olvasás-írástanulás. Változatos és játékos módszerekkel általában sikeres az egyszerűbb, szavak másolása és olvasása.

- Számolás-mérés elemei: a számfogalom bővítését, a számjegyek írását és felismerését, a térbeli viszonyokat, a játékos emlékezet- és gondolkodásfejlesztést helyezik a központba.

Az alsó tagozat végére a tanulók többnyire jól szocializáltak, érdeklődőek, nyitottak, kitartóak, alkalmassá válnak a fegyelmezett munkára.

FELSŐ TAGOZAT

A felső tagozat éveiben bővíteni kell a tanulók azon ismereteit, amelyek segítik a szűkebb és tágabb környezet jobb megismerését. Meg kell tanulniuk, hogy egyszerűbb összefüggéseket felismerjenek és helyes tényekből logikus következtetést vonjanak le, ítéleteket alkossanak, legyen felelősségérzetük.

- Olvasás-írás: rövid szövegek olvasása során ismerkednek meg néhány szépirodalmi művel, híres irodalmi személlyel. Tökéletesedik kézi írásuk, lehetőség van a számítógépes írásra is.

- Számolás-mérés: a mindennapi életben felmerülő mérések gyakorlása, a pénz használata, fizetés gyakorlása. Számológép használata.

- Testnevelés: rendszeres testmozgás, a sport megszerettetése, a kitartás, a céltudatosság és a fizikai erőnlét fejlesztése történik.

- Természeti ismeretek: új fogalmakkal ismerkednek meg és életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő változatos helyszíneken, életszerű helyzetekben gyakorolják. Ismerkednek állampolgári jogaikkal, ügyeik intézésének módjával.

- Munkatevékenység: az eddig megismert különféle technikák közül a személyre szóló, szívesen végzett munkatevékenység kerül előtérbe. A tanulók kritikai érzéke fejlődik, a munka értéke az önbizalmat is fejleszti.

A 8. osztállyal az alapfokú oktatás befejeződik. Az eddig tanult ismeretek képessé teszik a fiatalokat, hogy részt vehessenek a speciális szakiskolai előkészítésben.

Iskolánkban az osztálylétszám mindig a beiratkozott gyermekek létszámától, életkorától, javasolt osztályfokától függ. Jelenleg három osztályunk indult 6- 7- 7 fős létszámmal, illetve kettő autista csoportunk 5 és 4 fő tanulóval. A csoportok kettős, illetve hármas összevonásban működnek.

A tanulócsoportok összevonása, a gyermekek eltérő képességei miatt a tanulásszervezésnél általában a differenciált, egyéni megsegítésű módszereket alkalmaznak a pedagógusok. Minden gyermek a maga ritmusában, képességeinek figyelembe vételével halad. Ha szükséges egyéni fejlesztési tervet is készítenek a gyermek optimális haladása érdekében.

A gyerekek az előírt tantervi követelmények szerint haladnak a tanítási órákon. A tanulásban akadályozott tanulókkal a szünetekben játszanak, illetve különböző iskolai rendezvényeken vannak együtt. Sok barátság kialakul a gyermekek között. A délutáni, kötetlenebb napközis foglalkozások remek alkalmat teremtenek arra, hogy az iskola három különböző tagozatán tanuló gyermekek kapcsolatot találjanak egymáshoz.

A tanulásban akadályozott tagozaton integrálnak jelenleg két fő autizmus sprektum zavarral élő gyermeket.

Iskolánkra jellemző a nyitottság. Tanulóink szülei mindig megtalálhatják azt a pedagógust, akivel beszélni szeretnének, ha esetleg kérdésük, problémájuk akad. Rendszeresen tartanak az osztályfőnökök fogadó órát. Az üzenő füzeten keresztül részletes tájékoztatást kapnak a szülők gyermekük programjáról. Negyedévenként írásbeli értékelést adunk a tanulók magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi munkájáról.

Iskolánkban több éve jól működik a szülőklub.

A szülőklubunk a szülőkért van! Olyan műhelyt szerettünk volna létre hozni, ahol megpihenhetnek, feloldódhatnak, megértésre találhatnak, ahol feltehetik ki nem mondott kérdéseiket – akár egymásnak is -, illetve hasznos információkhoz juthatnak szakemberektől.

A témákat a szülők igényeihez és az aktualitásokhoz igazítjuk.

Sok szeretettel várjuk az iskolánkat választó szülőket és gyermeküket.