Értelmükben akadályozottak tagozata

Értelmükben akadályozott tanulók tagozatának bemutatása

 

Iskolánkban a Köznevelési törvény szerint folyik a munka 1-8. évfolyamon, naponta 8- 16,30 óra között.

 

Délelőtt a NAT ajánlásai alapján a helyi tanterv szerint folynak az órák, ebéd után a kötetlenebb napközis foglalkozások zajlanak.

Az alsó (1-2-3-4) és a felső (5-6-7-8) tagozat követelményeinek, a gyerekek állapotának megfelelően, az egyéni képességeket figyelembe véve, csoportra szabott tanmenet alapján folyik az oktatás, tantárgyak keretében, gyógypedagógus irányításával, gyógypedagógiai asszisztens segítségével. Biztosított a logopédiai ellátás és az egyéni fejlesztés is a gyerekek számára.

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a tankötelezettség elérésekor kezdik meg az iskolai tanulmányaikat a gyermekeink.

Tantárgyaink az alsó tagozaton:

·      Kommunikáció

·      Mozgásnevelés

·      Önkiszolgálás

·      Olvasás-írás elemei

·      Számolás-mérés elemei

·      Ábrázolás-alakítás

·      Játékra nevelés

Az alsó tagozat végére a tanulók többnyire jól szocializáltak, érdeklődőek, nyitottak, kitartóak, alkalmassá válnak a fegyelmezett munkára.

Tantárgyaink a felső tagozaton:

·      Olvasás-írás

·      Számolás-mérés

·      Testnevelés

·      Környezetismeret és társadalmi ismeretek

·      Életvitel

·      Informatika

·      Kommunikáció

·      Ábrázolás

A felső tagozat éveiben bővíteni kell a tanulók azon ismereteit, amelyek segítik a szűkebb és tágabb környezet jobb megismerését. Meg kell tanulniuk, hogy egyszerűbb összefüggéseket felismerjenek és helyes tényekből logikus következtetést vonjanak le, ítéleteket alkossanak, legyen felelősségérzetük.

 

A 8. osztállyal az alapfokú oktatás befejeződik. Az eddig tanult ismeretek képessé teszik a fiatalokat, hogy részt vehessenek a speciális szakiskolai előkészítő 9-10.évfolyamán.

Iskolánkban az osztálylétszám mindig a beiratkozott gyermekek létszámától, életkorától, javasolt osztályfokától függ. Mindenképpen elmondható, hogy kis létszámúak az osztályok, általában 8-10 fő. A csoportok kettős, illetve hármas összevonásban működnek.

A tanulócsoportok összevonása és a gyermekek eltérő képességei miatt a tanulásszervezésnél a differenciálás kerül előtérbe. Minden gyermek a maga ritmusában, képességeinek figyelembe vételével dolgozik az órákon.

A gyerekek az előírt tantervi követelmények szerint haladnak a tanítási órákon. A tanulásban akadályozott tanulókkal a szünetekben játszanak, illetve különböző iskolai rendezvényeken vannak együtt. A gyermekek között sokszor alakul ki barátság. A délutáni, kötetlenebb napközis foglalkozások remek alkalmat teremtenek arra, hogy az iskola három különböző tagozatán tanuló gyermekek kapcsolatot találjanak egymáshoz. A napköziben a gyerekek megírják a házi feladatot, valamint a pedagógus által kezdeményezett tevékenységbe kapcsolódhatnak be, de számukra is nyitottak a szakkörök és a tömegsport szintén. A kötetlen, szabad játék szintén értékes része a délutánoknak.

Iskolánkra jellemző a nyitottság. Tanulóink szülei mindig megtalálhatják azt a pedagógust, akivel beszélni szeretnének, ha esetleg kérdésük, problémájuk akad. Rendszeresen tartanak az osztályfőnökök fogadó órát. Az üzenő füzeten keresztül részletes tájékoztatást kapnak a szülők gyermekük programjáról. Negyedévenként írásbeli értékelést adunk a tanulók magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi munkájáról.

 

Életképek