Fejlesztő nevelés-oktatás

Az otthoni ellátás bemutatása

 

Vagy : "Fejlesztő nevelés-oktatás otthoni ellátás keretében"

vagy :" Otthoni fejlesztő nevelés oktatás"  

 

Bevezetés - Az otthoni ellátás célja

 

Az otthoni ellátás célja hogy az iskolai keretek között nem oktatható, súlyosan halmozottan sérült gyermekek védett környezetben, egyéni igényeikhez, egészségi állapotukhoz, terhelhetőségükhöz igazodó módon, teljesíthessék tankötelességüket.

 

Ez a lehetőség iskolánkban szülői kezdeményezésre jött létre, 2016 óta elérhető.

 

Ki veheti igénybe az otthoni ellátást?

Az ellátás megszervezését a 2011. évi köznevelési törvény 13. alpontja szabályozza:

  • „Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdődően, hogy tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt. (2a)71 A fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban, b) otthoni ellátás keretében c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. „ „(3)72 A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét....”

 

Az otthoni ellátást iskolánkban az a tanköteles korú tanuló veheti igénybe, aki számára a Szakértői Bizottság ezt javasolja, valamint a Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt jelöli ki a fejlesztés otthoni ellátás keretében történő biztosítására.

Hogyan működik az otthoni ellátás?

Jelenleg egy gyógypedagógus és egy konduktor végzi iskolánk otthoni ellátásban részt vevő tanulóinak fejlesztő nevelését.

Az oktató-nevelő munka az Intézmény Pedagógiai Programjában rögzített keretek szerint történik.

Az ellátás szakértői véleményben meghatározott heti óraszámban történik. A 45 perces keretek tartásától indokolt esetben lehetőség van eltérni, ha a gyermek terhelhetősége ezt szükségessé teszi.

A gyermekek fejlesztése  a tanév rendjéhez igazodik - az  Intézményben ellátott gyerekeivel egyező módon.

A napi és heti órarend kialakításakor fontos szempont a gyermek egyéni szükségleteinek, kialakított napirendjének figyelembevétele.

Az oktató - nevelő munka a gyermek otthonában, szülői felügyelettel történik, vagy a szülő kérésére megszervezésre kerülhet ettől eltérő megfelelő helyszínen.

Amennyiben erre igény és lehetőség van, a fejlesztő nevelő munka megszervezhető kiscsoportos formában is; ehhez az érintett szülők, a pedagógusok és az iskola szoros együttműködésére van szükség.

 

Mit tanulnak az otthoni ellátásban részt vevő gyerekek?

 

Az ellátás megkezdésekor a szakértői véleményben meghatározott fejlesztési területek, célok figyelembe vételével fejlesztési terv készül.

A foglalkozásokon az ott leírtak megvalósítása történik - igazodva a gyermek  képességeihez, terhelhetőségéhez, törekedve a komplexitásra és a mindennapi életben való hasznosíthatóságra.

 

A fejlesztés területei:

a) Mozgás - a természetes nagymozgások tanulása, kóros helyzetek helyett megakadályozása,

b) Értelmi fejlesztés - szűkebb és tágabb környezet megismerése, gondolkodási folyamatok kialakítása, fejlesztése

c) Érzékszervi fejlesztés : hallás, látás, szaglás, Ízlelés, testséma, térészlelés

d) Kommunikáció fejlesztése - alternatív kommunikációs technikák elsajátítása, gyakorlása

e) Manipuláció fejlesztése,  -  eszközhasználat

f) Önellátás fejlesztése : etetésterápia, önállóság fejlesztése a különböző gondozási folyamatokban

 

Mivel az otthon tanuló gyermekek hétköznapjaik nagy részét kortársaiktól elszigetelten töltik, nagy jelentősége van számukra az iskolai rendezvényeken, programokon való részvételnek, amennyiben ezt állapotuk lehetővé teszi.

 

Készítette: Gyöngyösi Dóra

 

Bp., 2018. augusztus 26.