Intézményi protokoll

 

Intézményi protokoll a 2022/2023. tanévben

 

I. Bevezetés

A Belügyminisztérium Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről és a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály által kiadott eljárásrend alapján intézményünk az alábbi saját intézkedési tervet fogalmazza meg. Jelen protokollt nem tekintjük véglegesnek, folyamatosan felülvizsgáljuk és a későbbiekben esetlegesen megjelenő aktuális szabályozókhoz igazítjuk.

Az iskolai életet minden területére igyekeztük megfogalmazni saját, belső szabályzatunkat, melyet minden munkatársunk és az intézményt használó ismer és elfogad. Jelen protokoll tartalmát a tanulókkal ismertetjük, megbeszéljük. Az intézkedési tervünk a honlapunkon is elérhető, így a szülők is megismerhetik.

 

II. Helyi szabályozás, intézkedés

1. Érkezés és távozás

Az intézmény területére szülők nem léphetnek be, kivéve titkársági ügyintézés és a pedagógussal előre egyeztetett fogadóóra, illetve szülői értekezlet, valamint az iskolapszichológussal, gyermek- pszichiáterrel való konzultáció alkalmával Az érkező gyermekeket a gyógypedagógiai asszisztensek a portától a tanteremig illetve az ügyelet helyszínére kísérik. Amíg az időjárás engedi a reggeli és délutáni ügyelet az udvaron lesz. Amennyiben az épületben kell az ügyeletet megszerveznünk, abban az esetben több teremben várakozhatnak a tanulók. A bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztünk el, melyet érkezéskor a diákoknak használniuk kell. További óvintézkedés a testhőmérséklet ellenőrzése érkezéskor.

Távozáskor a szülő a portán jelzi, kiért jött és a gyermekeket az asszisztens kíséri a szülőhöz.

 

2. A közösségi terek használata

Az osztályokat a létszámuknak leginkább megfelelő teremben helyeztük el, ahol a legbiztonságosabban betartható a szükséges távolság a padok elhelyezése során. A diákok egyszemélyes tanulóasztaloknál dolgoznak. 

Intézményünkben 2022. novemberétől, minden diáknak és munkavállalónak ajánlott az egész napos maszkhasználat az épületben.

A folyosókon, a padlón nyilak jelzik a haladási irányt, illetve az illemhely előtt a várakozási pontokat.

 

3. Fertőtlenítés, higiénia

Minden osztály kap saját kézfertőtlenítőt, amit a nap során többször is használni tud. A felületek fertőtlenítéséhez is biztosított elegendő tisztítószer. A technikai munkatársak folyamatosan, naponta többször is fertőtlenítik a kilincseket, padokat, polcokat, székeket, kapcsolókat. A termekben lévő oktatási eszközöket és a felületeket is fertőtlenítjük.

A fertőtlenítő nagytakarítások elvégzéséhez a  Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását vesszük figyelembe.

A portánál és a tanári szobában kézfertőtlenítőket helyeztünk ki.

A tanulókat naponta többször kísérjük kezet mosni. A mosdókban és az ebédlőben is több helyen kifüggesztve látható a helyes kézmosás menetét ismertető plakát. A folyékony kéztisztító és papír kéztörlők utántöltése biztosított és folyamatos minden vizesblokkban és az étkezőben.

A természetes szellőztetésre nagy hangsúlyt helyezünk, így fontos a gyermekek évszaknak megfelelő ruházata. Erre a szülők figyelmét is felhívjuk. A szellőztetésnél figyelembe vesszük a kialakult energia válságot, ugyanakkor az egészségügyi szempontokat is.

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekeknek, tanulóknak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű ismeretátadást biztosítunk, erre több tantárgy és az osztályfőnöki óra is lehetőséget ad.

 

4. Étkezés

A szervezésénél is legfőbb cél volt, hogy az életkori sajátosságokat és az órarendet is figyelembe véve az étkezések során is tartani tudják a gyerekek a szükséges védőtávolságot, így több turnus került kialakításra. A turnusok közt fertőtlenítést biztosítunk az ebédlőben.

Fokozott figyelmet fordítunk a tanulók szappanos kézmosására.

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szer biztosított, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk.

Rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatását, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolását, a magasabb évfolyamoknál az önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülését.

 

5. Tanórák szervezése

A testnevelés órák a szabadban zajlanak, rossz idő esetén a saját teremben vagy a folyosón, így a tanulóknak érdemes sportolásra is alkalmas ruházatban érkezniük. Erről a szülőket is tájékoztatjuk.

A tornaöltözők kis mérete miatt nem biztosítható a megfelelő védőtávolság, így, ezek használatát az elkövetkezendő időszakban mérlegeljük.

A tanítási, tanulási folyamat során kerüljük a fizikai közelséget igénylő feladatokat, munkaformákat, nem csak a testnevelés órákon.

A tankonyha használatát mellőzzük.

Az önkiszolgálás tanítása során a megelőzés, védekezés lehetőségeinek tanítására külön hangsúlyt helyezünk. Minden felmerülő lehetőséget megragadunk, hogy a kézmosás, a tüsszentés, köhögés szabályait megtanítsuk a diákoknak, hogy ezeket helyesen alkalmazzák. A tanulók számára könnyen elérhető helyen  papírzsebkendőt helyezünk ki.

Amennyiben az időjárás engedi nem csak a testnevelés/mozgásnevelés órák, hanem más órák megtartására is lehetőség van az udvaron, a szabadban elkülönített részeken. Ilyen lehet az osztályfőnöki óra, etika/hit és erkölcstan óra, életvitel és gyakorlati ismeretek, játékra nevelés, kommunikáció.

 

6. Tanórák közti szünet, szabadidő eltöltése

A tanórák után az épületet az osztályok szigorú szabályok szerint 4 kijáratnál hagyhatják el, elkerülve ezzel a zsúfoltságot. Nagyon fontos, hogy amennyiben az időjárás engedi a szabad levegőn legyenek. A becsengetéskor ismét négy bejáratnál tudnak visszatérni a diákok az épületbe.

Az épület adottságait figyelembe véve eső esetén egyes osztályok a termükben maradnak, míg mások a folyosón tölthetik a szünetet. A nap során ez folyamatosan, előre elkészített beosztás során cserélődik, így minden diáknak részben biztosítani tudjuk a pihentető környezetváltozást a tanítási óra után.

 Járványhullám idején tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – igyekszünk kerülni.

 

7. Ünnepek, rendezvények, szakkörök

Az ünnepeket és az egész intézményt érintő rendezvényeket mindig az aktuális szabályokat figyelembe véve tervezzük, szervezzük vagy döntünk azok elmaradásáról. Erről a szülőket és diákokat időben értesítjük. Ugyanez vonatkozik a külső helyszínek látogatására is, pl. múzeum, színház stb.

 Az intézményi rendezvények, esemény megszervezése során mindvégig tekintettel leszünk az alábbiakra:

  • alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása

            (kézfertőtlenítés, szellőztetés stb.),

  • zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri program szervezése.

 

8. Kommunikáció, kapcsolattartás, ügyintézés

Intézményünket a szülő és a pedagógus közti gyakori személyes kapcsolattartási forma jellemezte korábban. Ez most megváltozik, a hangsúly eltolódik. A kapcsolattartás módja az üzenő füzet, az e-mail, a kréta rendszer és a honlap. Természetesen problémás helyzet esetén a személyes találkozásra is lehetőség van előre egyeztetett időpontban és az aktuális szabályok betartása mellett.

A titkárságon továbbra is folyamatos az ügyintézés lehetőleg telefonos egyeztetést követően. A szülő a portán tudja jelezni érkezését. Az épületben a távolságtartásra és a hatályos szabályoknak megfelelően maszk használatára kérjük, illetve a belépéskor a kézfertőtlenítő használatára.

 

9. Fertőzés gyanúja

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Amennyiben felmerül a fertőzés gyanúja egy tanulónál vagy dolgozónál, a lehető leghamarabb egy erre a célra kialakított elkülönítőben helyezzük el. Az ő felügyeletét ellátó pedagógusnak/ asszisztensnek maszk és kesztyű használata kötelező, ezt biztosítjuk számukra. Haladéktalanul értesítjük az előírt hivatalos szerveket, az iskolaegészségügyi orvost és tanuló esetén a szülőt is. A szülő érkezését a portán dolgozó technikai munkatárs jelzi, és a gyermeket odakísérjük.

Betegség után mind a dolgozó, mind a tanuló csak orvosi igazolással veheti fel újra a munkát illetve vehet részt a tanórákon.

 Amennyiben egy köznevelési intézményben egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül. Ha a beteg tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után 7 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető. Amennyiben a COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív
eredménye esetén az elkülönítés feloldható. Ha tünetmentes volt a fertőzött személy, az elkülönítését a pozitív PCR vagy antigén gyorsteszt mintavételének napjától számított 7. napon lehet feloldani, de ha a tünetmentes fertőzött a fertőzést igazoló vizsgálat időpontjától számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztet, és annak negatív az eredménye, akkor már az 5. napon feloldható az elkülönítés. Az otthon tartózkodó tanulók részére az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon, a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja.

 Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval szoros kontaktusba került, tüneteket nem mutató személyek személyesen vesznek részt az oktatásban, és 5 napig kötelesek a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a
Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró
járási/kerületi hivatalát tájékoztatni kell.

Amennyiben egy nevelési intézményben átmenetileg tanügyi intézkedés kerül
elrendelésre, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a
szülők támogatása érdekében. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési
feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

 

10. Hiányzások

 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Ezen időszakban az érintett tanuló az otthona elhagyása nélkül, a
pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 Amennyiben hatósági karantént rendelnek el egy tanuló számára, ezt az időszakot is igazolt hiányzásként kezeljük és szintén a digitális oktatás valósul meg.

 

11. Iskola-egészségügy, iskolavédőnői szolgálat

Ezen ellátások során a mindenkori szabályozók az irányadóak. Amennyiben lehetséges, a szűrővizsgálatokat biztosítjuk a járványügyi óvintézkedések maximális betartása mellett.

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

A szűrővizsgálatok helyszínén biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk  a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

 

12. Utazó gyógypedagógusi és konduktori hálózat

Az utazó hálózatban dolgozó kollégák munkavégzésére a fogadó intézmény protokollja érvényes.

A fogadó intézménybe érkezéskor a kollégák kötelesek használni a kihelyezett fertőtlenítő szereket mind a tanulók, mind a saját biztonságuk érdekében.

A foglalkozás helyiségének és berendezésének fertőtlenítése az órák előtt és után, a fogadó intézmény protokollja szerint történik.

 

 

 

III. Zárás

Minden helyzetben az intézmény vezetőjének a felsőbb szabályozók ismeretében hozott döntései és az általa kiadott információk tekinthetők irányadónak.

 

2022. szeptember 27.

 

Tabajdi Zsolt

Intézményvezető

 

Vissza a listához