Intézményi protokoll

 

Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI

Intézményi protokoll a 2020/2021. tanévben

 

I. Bevezetés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 2020/2021. tanév eljárásrendje alapján intézményünk az alábbi saját intézkedési tervet fogalmazza meg. Jelen protokollt nem tekintjük véglegesnek, folyamatosan felülvizsgáljuk és a későbbiekben esetlegesen megjelenő aktuális szabályozókhoz igazítjuk.

Az iskolai életet mindenterületére igyekeztük megfogalmazni saját, belső szabályzatunkat, melyet minden munkatársunk és az intézményt használó ismer és elfogad. Jelen protokoll tartalmát a tanulókkal ismertetjük, megbeszéljük az első tanítási napon az osztályfőnökök irányításával. Az intézkedési tervünk a honlapunkon is elérhető lesz augusztus 31-től, így a szülők is megismerhetik, továbbá számukra az első tanítási napon e-mailben eljuttatjuk.

 

II. Helyi szabályozás, intézkedés

1. Érkezés és távozás

Az intézmény területére szülők nem léphetnek be, kivéve titkársági ügyintézés és ebédbefizetés alkalmával Az érkező gyermekeket a gyógypedagógiai asszisztensek a portától a tanteremig illetve az ügyelet helyszínére kísérik. Amíg az időjárás engedi a reggeli és délutáni ügyelet az udvaron lesz. Amennyiben az épületben kell az ügyeletet megszerveznünk, abban az esetben több teremben várakozhatnak a tanulók. A portánál kézfertőtlenítő automatát helyeztünk el, melyet érkezéskor a diákoknak használniuk kell. További óvintézkedés a testhőmérséklet ellenőrzése érkezéskor. (Az ehhez szükséges eszköz beszerzése folyamatban van.)

Távozáskor a szülő a portán jelzi, kiért jött és a gyermekeket az asszisztens kíséri a szülőhöz.

 

2. A közösségi terek használata

Az osztályokat a létszámuknak leginkább megfelelő teremben helyeztük el, ahol a legbiztonságosabban betartható a szükséges távolság a padok elhelyezése során. A diákok egyszemélyes tanulóasztaloknál dolgoznak. 

Intézményünkben 2020.november 11-től, minden diáknak és munkavállalónak kötelező az egész napos maszkhasználat az épületben.

A folyosókon, a padlón nyilak jelzik a haladási irányt, illetve az illemhely előtt a várakozási pontokat.

 

3. Fertőtlenítés, higiénia

Minden osztály kap saját kézfertőtlenítőt, amit a nap során többször is használni tud. A felületek fertőtlenítéséhez is biztosított elegendő tisztítószer. A technikai munkatársak folyamatosan, naponta többször is fertőtlenítik a kilincseket, padokat, polcokat. A termekben lévő oktatási eszközöket és a felületeket is fertőtlenítjük.

Az épületek bejáratainál fertőtlenítő lábtörlőket helyezünk ki.

A portánál és a tanári szobánál kézfertőtlenítő automata működik.

A tanulókat naponta többször kísérjük kezet mosni. A mosdókban és az ebédlőben is több helyen kifüggesztve látható a helyes kézmosás menetét ismertető plakát. A folyékony kéztisztító és papír kéztörlők utántöltése biztosított és folyamatos minden vizesblokkban és az étkezőben.

A természetes szellőztetésre nagy hangsúlyt helyezünk, így fontos a gyermekek évszaknak megfelelő ruházata. Erre a szülők figyelmét is felhívjuk. Ameddig az időjárás engedi a tanítási órákon is nyitva tartjuk az ablakokat.

 

4. Étkezés

A szervezésénél is legfőbb cél volt, hogy az életkori sajátosságokat és az órarendet is figyelembe véve az étkezések során is tartani tudjáka gyerekek a szükséges védőtávolságot, így több turnus került kialakításra. A turnusok közt fertőtlenítést biztosítunk az ebédlőben.

Az étkeztetésnél a technikai munkatársaink maszkot és kesztyűt viselnek. Az evőeszközöket minden tanuló számára szalvétába csomagolják, így adják ki a gyerekeknek. Közös használatú eszközök használatát csökkentjük, pl. osztályonként megjelöljük a vizeskancsókat.

 

5. Tanórák szervezése

A testnevelés órák a szabadban zajlanak, rossz idő esetén a saját teremben vagy a folyosón, így a tanulóknak érdemes sportolásra is alkalmas ruházatban érkezniük. Erről a szülőket is tájékoztatjuk.

A tornaöltözők kis mérete miatt nem biztosítható a megfelelő védőtávolság, így, ezek használatát az elkövetkezendő időszakban mellőzzük.

A tanítási, tanulási folyamat során kerüljük a fizikai közelséget igénylő feladatokat, munkaformákat, nem csak a testnevelés órákon.

A tankonyha használatát mellőzzük.

Az önkiszolgálás tanítása során a megelőzés, védekezés lehetőségeinek tanítására külön hangsúlyt helyezünk. Minden felmerülő lehetőséget megragadunk, hogy a kézmosás, a tüsszentés, köhögés szabályait megtanítsuk a diákoknak, hogy ezeket helyesen alkalmazzák. A tanulók asztalán papírzsebkendőt helyezünk ki.

Amennyiben az időjárás engedi nem csak a testnevelés/mozgásnevelés órák, hanem más órák megtartására is lehetőség van az udvaron, a szabadban elkülönített részeken. Ilyen lehet az osztályfőnöki óra, etika/hit és erkölcstan óra, életvitel és gyakorlati ismeretek, játékra nevelés, kommunikáció.

 

6. Tanórák közti szünet, szabadidő eltöltése

A tanórák után az épületet az osztályok szigorú szabályok szerint 4 kijáratnál hagyhatják el, elkerülve ezzel a zsúfoltságot. Nagyon fontos, hogy amennyiben az időjárás engedi a szabad levegőn legyenek. Az udvart több szektorra osztottuk, melyeket kordonok jelölnek. A tanulók minden szünetben más és más részen tartózkodnak. A 6 zóna használati rendjének beosztásánál figyelembe vettük a tanulói csoportok életkorát, érdeklődését és létszámát. Reméljük így is változatos és pihentető lesz diákjaink számára a szünet és a napközis szabadidő. Természetesen minden kijelölt részhez pedagógiai felügyeletet biztosítunk. A becsengetéskor ismét négy bejáratnál tudnak visszatérni a diákok az épületbe.

Változás:

2020. november 13-tól az udvaron is kötelező a maszk használata minden dolgozónak és minden diáknak.

Az épület adottságait figyelembe véve eső esetén egyes osztályok a termükben maradnak, míg mások a folyosón tölthetik a szünetet. A nap során ez folyamatosan, előre elkészített beosztás során cserélődik, így minden diáknak részben biztosítani tudjuk a pihentető környezetváltozást a tanítási óra után.

 

7. Ünnepek, rendezvények, szakkörök

Az ünnepeket és az egész intézményt érintő rendezvényeket mindig az aktuális szabályokat figyelembe véve tervezzük, szervezzük vagy döntünk azok elmaradásáról. Erről a szülőket és diákokat időben értesítjük. Ugyanez vonatkozik a külső helyszínek látogatására is, pl. múzeum, színház stb.

Ebben a tanévben a szakköröket korlátozott számban tudjuk elindítani.

 

8. Kommunikáció, kapcsolattartás, ügyintézés

Intézményünket a szülő és a pedagógus közti gyakori személyes kapcsolattartási forma jellemezte korábban. Ez most megváltozik, a hangsúly eltolódik. A kapcsolattartás módja az üzenő füzet, az e-mail és a honlap. Természetesen problémás helyzet esetén a személyes találkozásra is lehetőség van előre egyeztetett időpontban és az aktuális szabályok betartása mellett.

A titkárságon továbbra is folyamatos az ügyintézés lehetőleg telefonos egyeztetést követően. A szülő a portán tudja jelezni érkezését. Az épületben a távolságtartásra és maszk használatára kérjük, illetve a belépéskor a kézfertőtlenítő automata használatára.

Az étkezési díj készpénzben történő fizetéséhez a zsúfoltság elkerülése érdekében a bejáratnál biztosítunk helyet. Így a várakozás nem zárt térben történik és könnyebb a szociális távolság betartása is.

 

9. Fertőzés gyanúja

Amennyiben felmerül a fertőzés gyanúja egy tanulónál vagy dolgozónál, a lehető leghamarabb egy erre a célra kialakított elkülönítőben helyezzük el. Az ő felügyeletét ellátó pedagógusnak/ asszisztensnek maszk és kesztyű használata kötelező, ezt biztosítjuk számukra. Haladéktalanul értesítjük az előírt hivatalos szerveket és tanuló esetén a szülőt is. A szülő érkezését a portán dolgozó technikai munkatárs jelzi, és a gyermeket odakísérjük.

Betegség után mind a dolgozó, mind a tanuló csak orvosi igazolással veheti fel újra a munkát illetve vehet részt a tanórákon.

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 

 

10. Hiányzások

Amennyiben egy tanuló veszélyeztetett csoportba tartozik a fertőzés szempontjából, abban az esetben orvosi igazolás bemutatásával hiányzását igazoltnak tekintjük és a pedagógusokkal egyeztetett módon digitális oktatásban vesz részt.

Amennyiben hatósági karantént rendelnek el egy tanuló számára, ezt az időszakot is igazolt hiányzásként kezeljük és szintén a digitális oktatás valósul meg.

 

11. Iskola-egészségügy, iskolavédőnői szolgálat

Ezen ellátások során a mindenkori szabályozók az irányadóak. Amennyiben lehetséges, a szűrővizsgálatokat biztosítjuk a járványügyi óvintézkedések maximális betartása mellett.

 

12. Utazó gyógypedagógusi és konduktori hálózat

Az utazó hálózatban dolgozó kollégák munkavégzésére a fogadó intézmény protokollja érvényes.

A fogadó intézménybe érkezéskor a kollégák kötelesek használni a kihelyezett fertőtlenítő szereket mind a tanulók, mind a saját biztonságuk érdekében.

A foglalkozás helyiségének és berendezésének fertőtlenítése az órák előtt és után, a fogadó intézmény protokollja szerint történik

 

III. Zárás

Minden helyzetben az intézmény vezetőjének a felsőbb szabályozók ismeretében hozott döntései és az általa kiadott információk tekinthetők irányadónak.

 

2020. augusztus 28.

 

                                                                                  Tabajdi Zsolt

                                                                                  intézményvezető

 

Vissza a listához