Iskolai beiratkozás a 2021/22. tanévre

 

Tájékoztatás az első évfolyamra beíratás rendjéről

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!

 

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az általános iskola 2021/2022. tanév első évfolyamára a beiratkozás elektronikus úton történik a KRÉTA rendszeren keresztül.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezés elektronikus, online módjára 2021. április 10-től (szombat) nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án (péntek) éjfélig van nyitva. Amennyiben szükség lenne a már elektronikusan beküldött adatok módosítására, akkor ezt az intézmény által meghatározott módon kell jelezni.

KÉRJÜK, HOGY AKIK MÉG NEM VETTÉK FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT BEIRATKOZÁSI SZÁNDÉKUKAT ILLETŐEN, MIELŐTT ELKEZDIK AZ ELEKTRONIKUS BEIRATKOZÁST, MINDEN ESETBEN TELEFONÁLJANAK INTÉZMÉNYÜNKBE!  (Telefon: 0612570562 8:00-15:00 óráig)

 

A személyes jelentkezés rendje az iskolánkban:

Indokolt esetben, előzetes telefonos egyeztetés alapján lehetőséget biztosít az intézmény a személyes beiratkozásra is 2021. április 15-én (csütörtök) és április 16-án (péntek).

Személyes beiratkozásra április 14-én (szerda) 14 óráig tudnak időpontot egyeztetni, a 06-1-257-0562 telefonszámon.

Az épületbe belépni, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett lehet. A bejáratnál testhőmérséklet mérés történik, kötelező a kézfertőtlenítés és a helyesen viselt maszk használata.

 

 

A személyes beiratkozáskor az alábbi iratokra, okmányokra lesz szükség:

 

×    a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat;

×    a gyermek TAJ kártyáját;

×    a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát;

×    a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot;

×    nyilatkozatot arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára;

×          adott esetben:

×    a szakértői bizottság szakértői véleményét,

×    hátrányos helyzetről szóló határozatot,

×    különleges helyzet fennállásának igazolását,

×    a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot,

× a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya.

     

Az elektronikus beiratkozás menete az iskolában:

 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

1.Nyissa meg a fenti linket!

2.Kattintson a jobb felső sarokban a bejelentkezés menüre.

3. A megnyíló felületen kérjen ideiglenes belépési felhasználónevet és jelszót.

4. Ezután felhasználónevével és jelszavával jelentkezzen be az e-ügyintézés/"beiratkozás általános iskolába" menübe

5. Végezze el a beiratkozást!

 

A beiratkozáskor a KRÉTÁ-ba fel kell tölteni, majd szeptemberben eredetiben bemutatni, az alábbi iratokat:

×    a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat;

×    a gyermek TAJ kártyáját;

×    a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát;

×    a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot;

×    nyilatkozatot arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára;

×          adott esetben:

×     a szakértői bizottság szakértői véleményét,

×     hátrányos helyzetről szóló határozatot,

×     különleges helyzet fennállásának igazolását,

×     a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot,

×     a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya.

 

Az alábbi linkre kattintva pedig, segítséget kaphat arról, hogy hogyan zajlik a beiratkozás.

 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

 

 

A beiratkozás során a szülő csak egyetlen általános iskolába erősítheti meg, vagy kérheti gyermeke felvételét!

 

 

A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

Abban az esetben, ha nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába kívánják beíratni gyermekét, abban az esetben is meg kell adnia a lakóhely szerint kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét a jelentkezése során. A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen: https://kir.hu/korzet és az általános iskolák, a tankerületi központok és az önkormányzatok honlapján találják meg.

Ha a tanköteles korú gyermek még egy évet óvodában marad, a szülőnek a körzetes iskola felé ezt nem kell jelezni, az iskola fenntartója erről értesíti a gyermek lakóhelye szerint körzetes intézményt.

A gyermekek felvételéről az intézményvezető legkésőbb 2021. április 23-án meghozza döntését, amelyről azt követően, 2021. április 28-ig a szülőt/gondviselőt értesíti.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó, illetve a gyermek felvételének elutasításáról szóló döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. A felvételi kérelemmel kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt.

Az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmek teljesítésének lehetőségéről szóló tájékoztatóját legalább tizenöt nappal a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt nyilvánosságra hozza.

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű gyermekek kérelmét teljesíteni. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt - nyilvánosságra kell hozni. A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található. A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a gyermek, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a gyermek

-        szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

-        testvére az adott intézmény tanulója, vagy

-        munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

-        az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok benyújtásával, adatok megadásával a jelentkezéssel és beiratkozással kapcsolatos kérdésekben segítséget kérhetnek a rájuk vonatkozó esetekben gyermekük óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója –, valamint az általános iskoláktól az intézményt fenntartó tankerületi központtól.

Együttműködésüket köszönjük szépen!

 

 

Vissza a listához